Printed from ChabadSlovakia.com

Deň 94

Saturday, 2. May, 2015 - 16:57

 N353

 353. Zákaz: Je zakázané spôsobovať si telesný pôžitok s akoukoľvek [ženou, s ktorou je pomer] zakázaný, aj inak než len súložou, napríklad bozkávaním, objímaním a podobne.

 Zdrojom tohto zákazu je výrok B-ží, nech je velebený: „Nik z vás sa nepriblíži k svojej pokrvnej príbuznej, aby odkryl jej nahotu.“ [1] Tým je myslené: nepríbliži sa k nej tak, že by blízkosť mohla viesť k súloži.

 Sifra hovorí: „Mohlo by sa zdať, že výraz „Aby odkryl jej nahotu” sa vzťahuje len na súlož. Odkiaľ vieme, že sa nesmie priblížiť [ani za účelom iného pôžitku]? Verš „K žene, keď je v odlúčenosti svojej nečistoty, sa nepriblížiš, aby si odkryl jej nahotu“ zakazuje súlož a blízkosť so ženou, ktorá menštruuje (nida). Odkiaľ vieme, že to isté platí pre všetky zakázané vzťahy? Z verša: „Nik z vás sa nepriblíži k svojej pokrvnej príbuznej.“ [2]“

 Ďalej sa tam píše: „Čo znamená: „Tí, čo by sa toho dopúšťali, budú odstránení spomedzi svojho ľudu“? [3] Verš hovorí: „Nik z vás sa nepriblíži.“ Mohlo by sa zdať, že odstránenie (karet) je trestom za akúkoľvek blízkosť. Verš preto dodáva: „Tí, čo by sa toho dopúšťali“ – teda nie tí, ktorí sa len priblížia.“ Že sú tieto ohavné činy zakázané je zdôraznené vo verši:  „Nekonajte nič z tých ohavných zvykov, ktoré sa páchali pred vami.“ [4]

 Avšak dva nasledujúce zákazy, to jest: „Podľa skutkov Egyptskej zeme, v ktorej ste bývali, nebudete robiť, ani podľa skutkov Kanaánskej zeme, do ktorej vás vovediem, nebudete robiť,“ [5] sa nevzťahujú len na „ohavené zvyklosti“ [a nie sú iba zdôraznením zákazu priblížiť sa], ale najmä na všetky zvrátenosti, ktoré sú uvedené v nasledujúcich veršoch. Tieto dva zákazy preto zahŕňajú všetky zakázané pomery, ale nakoľko zákaz nasledovania „skutkov Egyptskej zeme“ a „skutkov Kanaánskej zeme“ zahŕňa navyše aj iné nemravné činy a veci týkajúce sa poľnohospodárstva, chovu zvierat a spoločenského života, [Písmo] hneď nato vymenúva jednotlivé druhy zakázaných pomerov – tento druh, iný druh, a tak ďalej. Vyplýva to z verša na konci tohto odseku: „Všetky tieto ohavnosti páchali ľudia, ktorí bývali v tejto krajine pred vami, a tak sa krajina stala nečistou.“ [6]

 Sifra hovorí: „Mohlo by sa zdať, že [verš „Podľa skutkov... nebudete robiť“] zakazuje stavať budovy alebo vinice, aké majú [domorodí obyvatelia]. Písmo preto dodáva: „Nekonajte nič z tých ohavných zvykov“ – zákaz sa vzťahuje len na zvyky, ktorých sa držali oni aj ich predkovia.“ Je tam tiež vysvetlené: „Čo konali? Muž si zvykol brávať muža, žena ženu, a jedna žena sa zvykla vydávať za dvoch mužov.“ To všetko dokazuje, že zákazy dopúšťať sa „skutkov Egyptskej zeme“ a  „skutkov Kanaánskej zeme“ sú všeobecnej povahy, teda že zahŕňajú aj všetky zakázané druhy pomerov. Jednotlivé druhy zakázaných pomerov sú potom zvlášť vymenované vo veršoch.

 Podrobnosti tohto prikázania sú vysvetlené vo výklade k Mišne, v siedmej kapitole traktátu Sanhedrin. Je tam tiež spomenuté, že trestom za jeho porušenie sú rany bičom.

Je tiež dôležité si zapamätať, že dieťa počaté zo zväzku, ktorý je trestateľný odstránením (karet), sa nazýva mamzer. B-h nazval takéto dieťa mamzer bez ohľadu na to, či bol tento zväzok úmyselný alebo nie – s výnimkou dieťaťa, ktoré sa narodilo zo zväzku s menštruujúcou ženou (nida). V takom prípade sa dieťa nenazýva mamzer, ale ben nida. Toto je podrobne vysvetlené v štvrtej kapitole traktátu Jevamot. [7]

  P149

 149. Príkaz: Sú nám prikázané znaky behemot (domácich zvierat) a chajot (divých zvierat), to jest, že musia prežúvať a mať párne kopytá, a len vtedy ich možno jesť. Je nám prikázané preveriť, či tieto znaky majú.

 Zdrojom tohto prikázania je B-ží výrok: „To sú zvieratá, ktoré môžete jesť.“ [8]

 Sifra hovorí: „ „[Všetko z hoviad, čo má rozdelené kopyto, a síce to, čo má rozdvojené kopytá a prežúva,] budete jesť.“ [9] – tieto druhy možno jesť, nečisté druhy nemožno jesť.“ To znamená: zo zákona, že zviera s týmito znakmi možno jesť vyplýva, že zviera bez týchto znakov nemožno jesť. Už som vysvetlil zásadu, že zákaz,  ktorý vyplýva z príkazu, sa ráta ako príkaz. [10] Preto po odseku uvedenom vyššie Sifra pokračuje: „Z tohto sa dozvedáme príkaz, ale čo je zdrojom zákazu? Je to verš: „Avšak z prežúvavcov a z tých, čo majú rozdelené kopytá, nejedzte: Ťavu, [atď.]“, [11] tak ako je vysvetlené v časti týkajúcej sa zákazov. [12]

 To dokazuje, že výraz „Ktoré môžete jesť“ značí príkaz. Ako som už uviedol, prikázané je nám preveriť, či sú tieto znaky prítomné u každej behemachaja, a až potom ich smieme jesť. Ide o samostatné prikázanie.

 Podrobnosťami tohto prikázania sa zaoberajú traktáty Bechorot a Chulin. 


 

[1] Levitikus 18:6

[2] Levitikus 18:19

[3] Levitikus 18:29

[4] Levitikus 18:30

[5] Levitikus 18:3

[6] Levitikus 18:27

[7] Jevamot 49b

[8] Levitikus 11:2

[9] Levitikus 11:3

[10] Viď P38.

[11] Levitikus 11:4

[12] Viď N172.

 

Comments on: Deň 94
There are no comments.