Printed from ChabadSlovakia.com

Deň 95

Saturday, 2. May, 2015 - 16:59

 P150

 150. Príkaz: Je nám prikázaný [zákon] ohľadom znakov vtákov, totiž že len tie druhy, u ktorých sú prítomné, možno jesť. Tieto znaky nie sú výslovne udané nikde v Písme, ale sú odvodené z pozorovania. Po zvážení všetkých zakázaných druhov sme zistili, že isté vlastnosti sú im všetkým spoločné, a toto sú znaky nečistých vtákov. Je nám prikázané vtáky preskúmať a vyhlásiť ich buď za čisté alebo za nečisté.

 Sifre hovorí: „Budete jesť všetky čisté (košer) vtáky“ [1] značí príkaz.“ Z tohto jasne vyplýva, čo sme uvideli vyššie.

 Podrobnosťami tohto prikázania sa zaoberá traktát Chulin.

 P151

 151. Príkaz: Je nám tiež prikázaný [zákon] ohľadom znakov kobyliek. Písmo ich nazýva „stehienka nad nôžkami na skákanie po zemi.“  

 Toto prikázanie sa podobá predchádzajúcim, a je zahrnuté v príslušnom verši: „Zo všetkého lietajúceho hmyzu, ktorý chodí po štyroch nohách, budete jesť, [atď.]“ [2]

 Podrobnosťami tohto prikázania sa zaoberá tretia kapitola traktátu Chulin.

 P152

 152. Príkaz: Je nám prikázaný [zákon] ohľadom znakov rýb. Tieto znaky Písmo rozvíja v B-žom výroku: „Zo všetkého, čo žije vo vode, budete jesť toto: všetko vo vode, v moriach a v potokoch, čo má plutvy a šupiny, to budete jesť.“ [3]

 Naši Mudrci sa vyjadrili v traktáte Chulin: „Ten, kto je nečistú rybu, porušuje príkaz aj zákaz.“ [4] To preto, že z výrazu „To budete jesť" vyplýva, že ostatné [druhy] nemožno jesť, a zákaz, ktorý vyplýva z príkazu, sa ráta ako príkaz. To dokazuje, že slová "To budete jesť" značia príkaz.

 Ako som už spomínal, keď vravíme, že sa jedná o príkaz, máme na mysli, že je nám prikázané preveriť prítomnosť týchto znakov a vyhlásiť, že [danú rybu] možno jesť alebo nie. To je zrejmé z verša: „Robte teda rozdiel medzi čistým zvieraťom a nečistým,“ [5] a rozdiel možno urobiť iba pomocou [preskúmania] znakov. Preto je každý jeden druh z týchto štyroch druhov znakov – to jest, znakov behemot a chajot, vtákov, kobyliek a rýb – [predmetom] samostatného prikázania. Už sme uviedli slová [Mudrcov], v ktorých každý jeden nazývajú samostatným príkazom.

 Podrobnosťami tohto prikázania – to jest, [prikázania ohľadom] znakov rýb – sú vysvetlené v tretej kapitole traktátu Chulin.

 N172

 172. Zákaz: Je nám zakázané jesť nečisté behemot (domáce zvieratá) a chajot (divé zvieratá).

 Zdrojom tohto prikázania je B-ží výrok: „Avšak z prežúvavcov a z tých, ktoré majú rozdelené, rozpoltené kopytá, nebudete jesť tieto: ťavu, zajaca a jazveca, .... ani sviňu [atď.]“ [6]

 Iné nečisté zvieratá ale nie sú uvedené výslovne, a z verša „Budete jesť všetky zvieratá, ktoré majú rozdelené kopytá, rozpoltené na dvoje, a ktoré prežúvajú“ [7] sa dozvedáme, že zvieratá, u ktorých nie sú prítomné oba tieto znaky, nemožno jesť. Ide ale o zákaz, ktorý vyplýva z príkazu, a preto sa ráta ako príkaz, ako už bolo objasnené. Vo všeobecnosti platí, že zákaz, ktorý vyplýva z príkazu, sa ráta ako príkaz, a že [jeho porušenie] nie je trestateľné bičovaním.

 Avšak pomocou zásady kal vachomer [8] [možno odvodiť, že] jestvuje priamy zákaz jesť všetky ostatné nečisté behemot chajot, a že ten, kto tak učiní, obdrží rany bičom. [Odvodenie] znie nasledovne: ak človek obdrží rany bičom za [zjedenie mäsa] prasaťa alebo ťavy, teda zvierat, ktoré majú iba jeden znak čistoty, tým skôr ich obdrži za zviera, ktoré nemá vôbec žiadne znaky čistoty.

 Vypočujte si, čo k tejto veci hovorí Sifra: „To budete jesť“ – tieto možno jesť, nečisté druhy nemožno jesť. Z tohto sa dozvedáme príkaz, ale čo je zdrojom zákazu? Je to verš: „Avšak z prežúvavcov a z tých, čo majú rozdelené kopytá, nejedzte: [ťavu, zajaca, atď.]“ [9] Z toho sa dozvedáme [zákon] ohľadom týchto druhov, ale odkiaľ je [zákon] ohľadom ostatných nečistých druhov? Je to [logický] súd: ak je zakázané jesť druhy, ktoré majú iba jeden znak čistoty, určite je zakázané jesť druhy, ktoré nemajú vôbec žiadne znaky!“

 Stručne povedané: ťava, zajac, jazvec a prasa sú zakázané veršom, ostatné nečisté druhy sú zakázané na základe kal vachomer. Preto je príkaz odvodený z verša, a zákaz z kal vachomer. Tento kal vachomer ale odkrýva už jestvujúci zákon, ako sme vysvetlili pri [zákone o pomere s] dcérou, na príslušnom mieste. [10]

 Preto ten, kto zje k’zajit mäsa akejkoľvek nečistej behema alebo chaja obdrží rany bičom z Biblického nariadenia. Majte to na pamäti.

 N174

 174. Zákaz: Je nám zakázané jesť nečisté vtáky.

 Zdrojom tohto prikázania je B-ží výrok v súvislosti s týmito druhmi: „Z vtákov budete považovať za odporné a nebudete jesť, budú vám odporné: sup, [atď.]“ [11]

 Kto zje k’zajit z ich mäsa rovnako obdrží rany bičom.

 Podrobnosťami tohto prikázania – ako aj predchádzajúcich dvoch – sa zaoberá tretia kapitola traktátu Chulin. [12] 

 


 

[1] Deuteronomium 14:11

[2] Levitikus 11:21

[3] Levitikus 11:9

[4] Chulin 66b

[5] Levitikus 20:25

[6] Deuteronomium 14:7-8

[7] Deuteronomium 14:6

[8] „Tým skôr“ - jedna z trinástich zásad výkladu Tory, pomocou ktorej sa vyvádzajú závery z menej zjavných prípadov pre zjavnejšie.

[9] Levitikus 11:4

[10] N336

[11] Levitikus 11:13

[12] N172 a N173. Chulin 59a

 

Comments on: Deň 95
There are no comments.