Printed from ChabadSlovakia.com

Deň 88

Friday, 13. March, 2015 - 17:02

 N336

336. Zákaz: Je zakázané mať pomer s vlastnou dcérou.

 Toto prikázanie nie je udané výslovne. Nikde sa, napríklad, nepíše: „Neodkryješ nahotu svojej dcéry“. [Písmo] zakazuje pomer s dcérou svojho syna a s dcérou svojej dcéry, hoci sú to iba vzdialené príbuzné. Tým skôr [je pomer] s dcérou [zakázaný, napriek tomu, že nie je udaný výslovne].

 V traktáte Jevamot je vysvetlené: „Zákaz [krvismilstva] s dcérou je odvodený, tak ako povedal Rava: Rabi Jicchak bar Abdimi mi povedal – všimni si [zhodnosť slov] hena (ony sú) a [zhodnosť slov] zima (hanebnosť).“ [1]

 Vysvetlenie je nasledovné. O krvismilstve s dcérou syna a dcérou dcéry sa píše: „Lebo ich nahota je (dosl. – ony sú, hena) tvoja vlastná nahota.“ [2] O zákaze pomeru so ženou a jej dcérou, s dcérou jej dcéry a s dcérou jej syna sa píše: „Sú (hena) tvojím vlastným telom, bola by to hanebnosť.“ [3] Tak ako je zakázané mať pomer so ženou a jej dcérou ak je zakázaný pomer s  dcérou jej syna a s dcérou jej dcéry, rovnako je zakázané mať pomer s vlastnou dcérou, keďže je zakázaný pomer s dcérou vlastného syna a s dcérou vlastnej dcéry.

 V súvislosti s trestom sa píše: „Muž, ktorý si vezme za manželku ženu a súčasne jej matku: je to hanebnosť (zima). On aj ony budú upálení.“ [4] Preto je trestom za pomer s matkou a s dcérou jej dcéry alebo s dcérou jej syna upálenie (s’refa), keďže aj o nich sa píše „zima“, [5] rovnako ako o matke a dcére.

 V traktáte Keritot je vysvetlené: „Neber princíp g’zera šava na ľahkú váhu, pretože [zákaz pomeru s] dcérou patrí k telu Tory, a aj napriek tomu nás ho verš neučí, a dozvedáme sa o ňom iba pomocou g’zera šava – všimni si [zhodnosť slov] hena a [zhodnosť slov] zima.“ [6]

 Dôkladne sa zamysli nad výberom slov Mudrcov: „verš nás ho neučí“, a nie „nenaučili sme sa ho“. [Zvolili tieto slová] pretože všetky takéto učenia sa k nám dostali cez Posla a sú súčasťou tradície, tak ako som objasnil v úvode svojho výkladu v Mišne Tora. [7] Písmo tento zákaz neudáva výslovne, pretože ho možno zistiť pomocou g’zera šava. Toto je účelom slov: „aj napriek tomu nás ho verš neučí, a dozvedáme sa o ňom iba pomocou g’zera šava“. A slová „patrí k telu Tory“ stačia [na to, aby nás upozornili, že patrí medzi 613 prikázaní.]

 Záverom predchádzajúceho je: kto poruší zákaz pomeru s [matkou a] dcérou alebo dcérou dcéry alebo dcérou syna je trestateľný upálením (s’refa). Ak bol priestupok úmyslený, ale nikto o ňom nevedel, alebo niet [platných] očitých svetkov, trestom je karet. Za neúmyslený priestupok je nutné priniesť obeť za hriech (chatat).

 N335

335. Zákaz: Je zakázané mať pomer s dcérou svojej dcéry.

 Zdrojom tohto prikázania je B-ží výrok: „Neodkryješ nahotu dcéry svojho syna, ani dcéry svojej dcéry. Lebo ich nahota je tvoja vlastná nahota.“ [8]

 N337

337. Zákaz: Je zakázané mať pomer so ženou a s jej dcérou zároveň.

 Zdrojom tohto prikázania je B-ží výrok: „Neodkryješ nahotu ženy a jej dcéry.“ [9]

 Ten, kto tento zákaz poruší v prítomnosti svedkov – jedna z žien mu je manželkou a s druhou má pomer – je trestateľný úpálením (s’refa), ak tak učiní úmyselne, popri treste karet. Ak bol priestupok neúmyslený, previnilec musí priniesť obeť za hriech (chatat).

 N338

338. Zákaz: Je zakázané mať pomer so ženou a s dcérou jej syna.

 Zdrojom tohto prikázania je B-ží výrok: „Nevezmeš si dcéru jej syna.“ [10]

 Trestom za tento priestupok je tiež upálenie (s’refa) a karet, ak bol vykonaný úmyselne. Za neúmyselný priestupok musí previnilec priniesť obeť za hriech (chatat).

 N339

339. Zákaz: Je zakázané mať pomer so ženou a s dcérou jej dcéry.

 Zdrojom tohto prikázania je výrok B-ží, nech je velebený: „Nevezmeš si dcéru jej syna ani dcéru jej dcéry.“ [11]

 Trestom za úmyselný priestupok je upálenie (s’refa) a karet. Ak bol priestupok neúmyslený, previnilec musí priniesť obeť za hriech (chatat).  

 


 

[1] Znamená to, že tento zákaz nie je výslovne stanovený nikde v Písme. Odvádza sa z podobností slov v rôznych pasážach, pomocou metódy výkladu nazývanej g’zera šava.

[2] Levitikus 18:10

[3] Levitikus 18:17

[4] Levitikus 20:14. V skutočnosti je popravená iba druhá žena.

[5] Levitikus 18:17, viď vyššie.

[6] Keritot 5a

[7] T.j. cez Mojžiša. Ak by použili výraz „nenaučili sme sa ho,“ mohlo by to znamenať, že túto g’zera šava odvodili Mudrci sami.

[8] Levitikus 18:10

[9] Levitikus 18:17

[10] Tamtiež

[11] Tamtiež

 

 

Comments on: Deň 88
There are no comments.