Printed from ChabadSlovakia.com

Deň 90

Sunday, 15. March, 2015 - 17:06

 N348

 348. Zákaz: Je zakázané obcovať so zvieraťom, bez rozdielu, či so samcom alebo samicou.

 Zdrojom tohto prikázania je B-ží výrok: „Nebudeš obcovať s nijakým zvieraťom.“ [1]

 Úmyselný priestupok je trestateľný ukameňovaním (s’kila). Ak nie je [previnilec] ukameňovaný [napríklad z dôvodu neprítomnosti svedkov], trestom je karet. Za nevedomý priestupok musí priniesť obeť za hriech (chatat).

 N349

 349. Zákaz: Ženám je zakázané umožniť zvieratám s nimi obcovať.

 Zdrojom tohto prikázania je výrok B-ží, nech je velebený: „Ani žena sa nepostaví pred zviera, aby sa s ním párila.“ [2]

 Tento zákaz je predmetom samostatného prikázania, odlišného od predchádzajúceho. Zákaz mužom obcovať so zvieratami by totiž nezahŕňal zákaz ženám nechať zvieratá obcovať s nimi, nebyť osobitného prikázania.

 V prvej kapitole traktátu Keritot vravia Mudrci: „V Tore je 36 prikázaní, ktorých porušenie je trestateľné karet.“ [3] Týchto 36 prikázaní aj vyratúvajú, a obcovanie so zvieraťom medzi ne zarátajú dvakrát, raz pre muža a raz pre ženu. [Dvakrát ho Mudrci zarátajú] aj napriek tomu, že vyratúvajú iba všeobecné triedy zákazov, ako sme vysvetlili v našom výklade. Tým pádom sa nám podarilo dokázať,  že ide o osobitné prikázanie. [4]

 Úmyselné porušenie tohto zákazu je trestateľné ukameňovaním (s’kila). Ak niet platných svedkov ale čin bol úmyselný, trestom je karet. Za nevedomý priestupok musí previnilec priniesť obeť za hriech (chatat).

 N350

 350. Zákaz: Mužovi je zakázané mať pomer s mužom.

 Zdrojom tohto prikázania je B-ží výrok: „Nebudeš súložiť s mužom, ako sa súloží so ženou. Je to ohavnosť.“ [5] Ten istý zákaz je zopakovaný aj druhý krát: „Nebude modloslužobného smilníka medzi synmi Izraela.“ [6]

 Správne vysvetlenie tohto opakovania je: zdôrazňuje vážnosť zákazu, nestanovuje však osobitný zákaz nečinnému súložníkovi. Z výroku „Nebudeš súložiť“ sa totiž dozvedáme zákaz [obom,] činnému aj nečinnému súložníkovi. 

 V traktáte Sanhedrin je vysvetlené, že Rabi Jišmael vykladá verš „Nebude modloslužobného smilníka“ ako zákaz, vzťahujúci sa na nečinného súložníka. Preto ten, kto obcuje a nechá so sebou obcovať počas jedného ukrytia (he’elam echad), musí podľa Rabi Jišmaela priniesť dve obete za hriech. [7] Avšak Rabi Akiva vraví: „[Osobitný verš]  nie je nutný. Tora hovorí – Nebudeš súložiť (lo tiškav) s mužom. To sa dá čítať aj ako – Nenecháš so sebou súložiť (lo tišachev).“ [8] Podľa neho musí muž, ktorý obcuje s druhým a nechá druhého so sebou obcovať počas jedného ukrytia, priniesť len jednu obeť za hriech.  

 Zdôvodnenie je teda, že „lo tiškav“ a „lo tišachev“ sú jedno prikázanie, a verš „Nebude smilníka“ zdôrazňuje vážnosť  zákazu. Podobá sa to výroku „Nescudzoložíš,“ [9] ktorého obsahom je zákaz pomeru s vydatou ženou, rovnako ako „Nebudeš súložiť so ženou svojho blížneho.“ [10] Mnohé podobné prípady sme už vysvetlili v deviatej úvodnej zásade.   

 Úmyselné porušenie tohto zákazu je trestateľné ukameňovaním (s’kila). Ak niet platných svedkov ale čin bol úmyselný, trestom je karet. Za nevedomý priestupok musí previnilec priniesť obeť za hriech (chatat). 

 N351

 351. Zákaz: Mužovi je zakázané mať pomer so svojím otcom.

 Zdrojom tohto prikázania je B-ží výrok: „Neodkryješ nahoty svojho otca.“ [11]

 Porušenie tohto zákazu je takisto trestateľné ukameňovaním (s’kila). Preto ten, kto má pomer so svojím otcom, je vinný z pomeru s mužom aj z pomeru s otcom.

 V traktáte Sanhedrin vykladajú tento verš doslovne: „Neodkryješ nahoty svojho otca – svojho skutočného otca,“ na čo sa ihneď pýtajú: „Veď tento čin už zakazuje verš: Nebudeš súložiť s mužom!“ Ponúkajú nasledujúci výklad: „[Z tohto verša] sa dozvedáme, že je vinný z dvoch priestupkov, tak, ako hovorí Rav Jehuda: Pohan, ktorý mal pomer so svojím otcom, je vinný z dvoch priestupkov.“ [12]

 Vysvetľujú tám: „Rozumie sa, že Rav Jehuda v skutočnosti hovoril o zákone tykajúcom sa žida, ktorý musí za nevedomý priestupok priniesť obeť za hriech (chatat). Výraz „pohan“ použil pre zjemnenie, [pretože nechcel spomenúť žida v súvislosti s takýmto činom].“ Preto musí ten, kto nevedome porušil zákon o pomere s otcom, priniesť dve obete za hriech, ako niekto, kto nevedome porušil dva zákony o zakázaných pomeroch. Tým sa [tento zákaz] líši od pomeru muža s mužom: vtedy stačí priniesť jednu obeť za hriech. 

 


 

[1] Levitikus 18:23

[2] Tamtiež

[3] 1. Kapitola, prvá Mišna

[4] Vo svojom výklade k Mišne komentuje Rambam zákaz pomeru so ženou a jej dcérou, ktorý sa radí medzi týchto 36 všeobecných tried zákazov. Napriek tomu, že pomer so ženou a  jej vnučkou, atď. je takisto zakázaný, Mišna spomína iba jeden všeobecný zakázu pomeru „s rodičmi a ich potomkami,“ ktorý sa tiež radí medzi týchto 36 tried zákazov. Na rozdiel od dvoch tu spomínaných zákazov, ktoré sa rátajú ako dve z 36.

[5] Levitikus 18:22

[6] Deuteronomium 23:18

[7] Jedno ukrytie (he’elam echad) je technický pojem. Označuje prípad, kedy je jedno prikázanie porušené viackrát za sebou, bez vedomia trestuhodnosti tohto činu. V takom prípade stačí priniesť jednu obeť za hriech.

[8] Keďže je Tora napísaná bez samohlások, ale iba spoluhláskami, obe znenia sú rovnako možné.

[9] N347 – Exodus 20:14, Deuteronomium 5:17

[10] Levitikus 18:20

[11] Levitikus 18:7

[12] Sanhedrin 54a

Comments on: Deň 90
There are no comments.