Printed from ChabadSlovakia.com

Deň 87

Thursday, 12. March, 2015 - 16:32

N105

105. Zákaz: Je zakázané pridať kadidlo do múčnej obete za zblúdilú ženu (sota). [1]

Zdrojom tohto prikázania je výrok B-ží, nech je velebený: „Nenaleje na ňu olej, ani nepridá k nej kadidlo, lebo je to obeta žiarlivosti.“ [2]

Sifra hovorí: „Z tohto verša sa dozvedáme, že ak niekto pridá olej alebo kadidlo, porušuje zákaz. Rovnako ako pridanie oleja, aj pridanie kadidla je priestupok." Preto ktokoľvek poruší tento zákaz tiež obdrží rany bičom.

Mechilta hovorí: „Z verša „Nenaleje na ňu olej, ani nepridá k nej kadidlo“ sa dozvedáme, že ide o dva samostatné zákazy.“ [3]

N330

330. Zákaz: Je zakázané mať pomer s vlastnou matkou.

Zdrojom tohto prikázania je B-ží výrok: „Je to tvoja matka, neodkryješ jej nahotu.“ [4]

Trestom za porušenie tohto zákazu je karet. Ak boli pri čine prítomní svedkovia a porušenie zákazu bolo úmyselné, trestom je ukameňovanie (s‘kila). Ak bol priestupok neúmyslený, previnilec musí priniesť obeť za hriech (chatat).

N331

331. Zákaz: Je zakázané mať pomer s manželkou svojho otca [aj keď sa nejedná o vlastnú matku].

Zdrojom tohto prikázania je B-ží výrok: „Neodkryješ nahotu ženy svojho otca, je to nahota tvojho otca.“ [5]

Trestom za porušenie tohto zákazu je karet. Ak boli pri čine prítomní svedkovia a porušenie zákazu bolo úmyselné, trestom je ukameňovanie (s‘kila). Ak bol priestupok neúmyslený, previnilec musí priniesť obeť za hriech (chatat).

Je zrejmé, že ten, kto sa dopustí pomeru so svojou matkou, previní sa z dvoch priestupkov – z krvismilstva s matkou a z krvismilstva s manželkou svojho otca. To platí za otcovho života aj po jeho smrti, tak ako je vysvetlené v traktáte Sanhedrin. [6]

N332

332. Zákaz: Je zakázané mať pomer s vlastnou sestrou.

Zdrojom tohto prikázania je B-ží výrok: „Neodkryješ nahotu svojej sestry, dcéry tvojho otca alebo dcéry tvojej matky.“ [7]

Trestom za úmyselné porušenie tohto zákazu je karet. Ak bol priestupok neúmyslený, má previnilec povinnosť priniesť obeť za hriech (chatat).

N333

333. Zákaz: Je zakázané mať pomer s dcérou manželky svojho otca, ak je tiež sestrou. [8]

Zdrojom tohto prikázania je výrok B-ží, nech je velebený: „Neodkryješ nahotu dcéry ženy svojho otca, zrodenej z tvojho otca. Je to tvoja sestra.“ [9]

Tento zákaz vyčleňuje krvismilstvo s dcérou otcovej manželky ako samostatný priestupok. A dôkazom, že zákaz pomeru s dcérou otcovej manželky je samostatný prikázanie, je nasledovná skutočnosť: ak má niekto pomer so svojou sestrou, a jej matka je vydatá za jeho otca, [10] je vinný z dvoch priestupkov – z krvismilstva so sestrou a z krvismilstva s dcérou otcovej manželky. Podobá sa tomu, kto má pomer s vlastnou matkou. Ten je tiež vinný z dvoch priestupkov – z krvismilstva s matkou a z krvismilstva so ženou svojho otca, ako je vysvetlené vyššie.

Naši Mudrci túto myšlienku vysvetlili nasledovne, v druhej kapitole traktátu Jevamot: „Mudrci učili: Ten, kto má pomer so sestrou, dcérou otcovej manželky, je vinný z krvismilstva s vlastnou sestrou, ako aj z krvismilstva s dcérou otcovej manželky. Rabi Josi, syn Rabi Jehudu povedal: Je vinný len z krvismilstva s vlastnou sestrou." [11] Ako dospeli Mudrci ku svojmu záveru? Vravia, preskúmajme [verše]: Bolo už napísané „Neodkryješ nahotu svojej sestry, dcéry tvojho otca“. Na čo slúži verš „Neodkryješ nahotu dcéry ženy svojho otca, zrodenej z tvojho otca“? Z neho sa dozvedáme, že je vinný za pomer s vlastnou sestrou aj za pomer s dcérou otcovej manželky.

Trestom za úmyselné porušenie tohto zákazu – za pomer so sestrou, dcérou otcovej manželky – je výlučne karet. Ak bol priestupok neúmyslený, previnilec musí priniesť obeť za hriech (chatat).

N334

334. Zákaz: Je zakázané mať pomer s dcérou svojho syna.

Zdrojom tohto prikázania je B-ží výrok: " Neodkryješ nahotu dcéry svojho syna." [12]

 


 

[1] Ide o ženu, ktorú manžel podozrieva z nevery.

[2] Numeri 5:15

[3] Rambam cituje Sifru a Mechiltu aby poukázal na to, že tieto dva zákazy sa považujú za dve samostatné prikázania.

[4] Levitikus 18:7

[5] Levitikus 18:8

[6] Sanhedrin 54a

[7] Levitikus 18:9

[8] Toto vylučuje nevlastnú sestru, ktorá má aj iného otca. Takáto žena nie je príbuzná a preto je povolené mať s ňou vzťah.

[9] Levitikus 18:11

[10] Toto, napríklad, vylučuje prípad, ak sa narodila z mimomanželského pomeru.

[11] Sanhedrin 22b

[12] Levitikus 18:10

 

Comments on: Deň 87
There are no comments.