​​

  Metódy vzdelávania

Okrem klasického spôsobu výuky naša škôlka využíva aj overené, efektívne a moderné metodické postupy pri výuke všetkých predmetov, aby sme čo najlepšie prispôsobili systém vzdelávania individuálnym potrebám detí. Medzi tieto metódy patria predovšetkým:

I.) „Whole Language“ – táto metóda je založená na predpoklade, že človek sa najlepšie učí na základe reálnych životných skúseností a priamym kontaktom s preberaným učivom. Naši žiaci nielen počúvajú, ale sa aj dotýkajú, pozorujú, hýbu, experimentujú, cítia, ochutnávajú, hrajú a skúmajú poskytnuté informácie.Vďaka denným tématickým vychádzkam, neustálemu zoznamovaniu sa s novými písmenami a číslicami a mnohým príležitostiam na spoznávanie okolitého sveta v nezaujatom prostredí, deti získavajú veľa vedomostí a bohaté množstvo príjemných spomienok. 

 

II.) „Multiple Intelligences“ - táto metóda je založená na predpoklade, že každý jednotlivec má vrodený určitý špecifický talent a schopnosti, čomu hovoríme inteligencia a prostredníctvom čoho najlepšie vníma a komunikuje s okolitým svetom. Ide o inteligenciu: verbálnu, matematickú, priestorovú, medziľudskú, intrapersonálnu, kinestetickú a prírodnú. Naše učebné osnovy sú zostavené tak, aby sa žiaci venovali každej z vyššie uvedených oblastí počas celého vyučovania, čím sa snažíme pomôcť každému študentovi pochopiť a osvojiť si preberanú tému v súlade s jeho prirodzenými schopnosťami a záujmami.