Sviatky židovského kalendára… dni hodné pozornosti? Slávne výročia? Pamiatka na minulosť? Možno. V podstate však vieme, že sviatky sú čímsi omnoho hlbším. Každý z nich je jedinečným obdobím a každý deň sviatku sa svojou jedinečnosťou líši od ostatných dní v roku.

Jeden zo spôsobov, ako pochopiť podstatu sviatkov, nájdeme v Tóre: sviatky nazývame aj šábesom. Ak aj nie sú siedmym dňom v týždni, vychádzame z podstaty šábesu a tak lepšie židovským sviatkom porozumieme.

Povieme si príbeh: veľký rabi, Jisroel z Rižinu bol malým chlapcom v chederi, keď s ním učiteľ študoval zaujímavú kauzu ohľadne šábesu. Išlo o to, čo má urobiť človek, ak putuje po divočine a zabudne počítať dni. Čo ak zabudne, kedy je šábes? Čo má potom urobiť?

Faktická odpoveď pre náš príbeh nie je dôležitá. Dôležité je, či a ako otázka šokovala mladého Jisroela. Opýtal sa učiteľa: “Ako môže človek vedieť, ktorý deň je šábes? Stačí, ak pozrie na nebesá.” Šábes je skutočne iný deň, má iného ducha, dokonca aj obloha je inakšia. Človek sa len jednoducho potrebuje dívať očami Jisroela z Rižinu.

Tak je to aj so sviatkami. Uvedomujem si, že úvod bol možno dlhý a našou témou je Chanuka. Faktom však je, že bez tohto úvodu by sme možno nepochopili žiadny sviatok.

Každý z jedinečných dní poskytuje jedinečné príležitosti. Ak by sme použili vyjadrenia chasidského myslenia, bránu. Každý sviatok je bránou, vstupom k inému duchovnému cieľu. A práve každá táto brána nám umožňuje po celý rok dosahovať práve tento jedinečný cieľ. Pesach je bránou k oslobodeniu, Simchat Tora je bránou k radosti, Roš Hašana? Jom Kippur? Suverenita, zovnútornenie, posúdenie, zmierenie.

A čo je podstatou Chanuky? Práve túto otázku prekvapivo kladie aj Talmud: “Mai Chanuka?” “Čo je Chanuka?” Prekvapivo preto, že pokiaľ ide o ostatné sviatky, mudrci Talmudu ich vysvetľujú priamo a bez otázok.

Zdalo by sa teda, že odpoveď o Chanuke jednoznačná nebude. Veď či nejde o víťazstvo makabejských nad Grékmi? Alebo o skutočnosť, že sme mohli znovu zasvätiť Chrám v Jeruzaleme? Ani jedna z odpovedí nebude presná. Isteže, oboje sa prihodilo. Napriek tomu však ani jedna z nich nie je odpoveďou na otázku “Mai Chanuka?” „Čo je Chanuka?“

Chanuka je zapamätávanie a zažívanie a skúsenosť – poznávanie toho, čo sa stalo potom, keď sme porazili Grékov v zemi izraelskej a ako sme chceli zapáliť menoru, keď sme začali zasväcovať Chrám. Bohužiaľ sme však mali olej len na jednu noc. Osem nocí si žiadalo oleja viac. A to malé množstvo oleja zázrakom vystačilo a horelo osem nocí. Zázrak chanukových svetiel ... to je odpoveď na otázku “Mai Chanuka?”

Z toho dôvodu sa Chanuka nazýva “Sviatkom svetiel”. Toto je základný koncept židovskej viery rovnako ako sloboda a radosť. Metafora svetla by si vyžadovala osobitný článok. Veď čítaním Prísloví zisťujeme, že “prikázanie je lampa a Tóra je svetlo.”

Prečo je prikázanie prirovnané k lampe? Rabi Šnor Žalman z Liadov podáva vysvetlenie použitím iného verša: “…lebo lampa Boha je duša človeka”.

Lampa sa skladá z troch komponentov: oleja (palivo), knôtu a plameňa. Plameň je duša, popisovaná ako “skutočne časť Boha zhora”. Boh si praje spojenie duše s fyzickým telom, aby sa materiálny svet mohol transformovať a pozdvihnúť. Avšak tak ako plameň aj duša túži opustiť telo a spojiť sa so svojím prameňom, zdrojom. Nemá záujem o márne potreby tela.

Preto plameň zhasne a tak ukončí spojenie s telom. Rovnako ako plameň, duša je predurčená odísť tam, kde niet paliva. Je len jedna vec, ktorá udrží pospolu zdanlivé protiklady duše a tela, nakoľko olej udržuje spojenie plameňa s knôtom. Olej je micva, prikázanie. Božie prikázania nám nariaďujú konať rozmanité veci s materiálnymi objektami, aby sme ich transformovali na niečo božské.

Micva stelesňuje práve onú ideu spojenia materiálneho a duchovného. A práve micva vytvára opravdivé spojenie medzi telom a dušou. Ostávajú v spojení dokonca aj v neprítomnosti prikázania. Toto spojenie však nezamená zjednotenie. Zjednotenie duše a tela možno dosiahnuť len plnením prikázaní. Plnením prikázaní pútame plameň duše ku knôtu tela a vyžarujeme svetlo. A toto je individuálny zázrak svetla každého z nás. A toto je odpoveď na otázku “Mai Chanuka?”