Nedeľu večer 4.10.22 bude Jom Kippur - deň zmierenie. Celý deň bude počnúc večer, budú lúdia v synagóge. Ale bezpochyby najväčší počet príde večer. Nie je nič dojímavejšie ako počuť Kol Nidre a táto slávna modlitba dala tomuto večeru aj svoje meno: “Lel Kol Nidre”. Keď si však prečítame modlitbu, vidíme, že sa zdá, že nemá veľa spoločného s pokáním.

V skutočnosti ide o právnej formule, v ktorej deklarujeme nevhodné sľuby za neplatné. (Platí to samozrejme len pre sľuby medzi človekom a Bohom, a NIE pre sľuby dané iným ľuďom.) Podľa jednej teórie táto modlitba pochádza od Židov zo španielskej inkvizície. Počas celého roka boli mnohí pod tlakom, aby žili navonok ako kresťania. Keď prišli do synagógy na Jom Kippur, vyhlásili Bohu, že všetky tieto sľuby falošným presvedčeniam treba považovať za neplatné. 

Z historického hľadiska sa táto teória nezdá byť presná, keďže existujú dôkazy o modlitbe Kol NIdre storočia pred španielskou inkvizíciou. Napriek tomu niet pochýb, že španielski Židia mali na mysli aj tento význam, a to má pre nás všetkých silný odkaz: naše “prísľuby”, záväzky, ktoré sme prijali voči cudzím nežidovským hodnotám, neodrážajú naše skutočné “ja”. V túto noc stojíme pred Bohom s obnoveným pochopením toho, kým skutočne sme.

Každý rok pred Novým rokom čítame paršu obsahujúcu kliatby – tragické proroctvá o tom, čo sa stane Židom, ak nebudeme poslúchať Boží hlas. Chatam Sofer povedal, že tento zoznam obsahuje iba jedno požehnanie: “…a tam sa budete predávať tvojim nepriateľom za sluhov a za dievky, a nebude toho, kto by kúpil.” (5.mojžišova kniha 28:68)  Veršu dal Chatam Sofer originálnu interpretáciu. Príde čas, keď sa ako Židia budeme chcieť „predať ako otroci“, aby sme sa stali podriadenými hodnotám nežidovskej spoločnosti. A to požehnanie je, že “nebude toho, kto by kúpil”  - znamená, že to nám samotná spoločnosť nedovolí. Niečo podobne ako sa Juraj Spitzer sa vyjadril: “Nechcel som byť žid. Ale prísnejšie než norimberské zákony mi to neumožnili.”   

Naša skútočna podstata ako Židov je celému svetu jasná, a sa aj nám skôr či neskôr objaví. Jom Kippur je práve tento moment.  Tento skutočný zmysel pre identitu Žida sa realizuje prostredníctvom aktívneho židovského života, podľa pokynov našej najcennejšej príručky: Tóra. 

Hebrejské slovo pre odpustenie je mechila. Toto slovo je spojené so slovom machul, čo znamená kruh. Keď tancujeme do kruhu, nazýva sa to po hebrejsky  „machul“. Keď hrešíme, vytvárame prerušenie kruhu nášho vzťahu s Bohom a inými ľuďmi. Pokáním v deň Jom Kippur, tento kruh opravíme a uzavrieme. Takže Jom Kippur je ten deň keď my všetcí spolu aj s B-hom tancujeme do kruhu, a zazívame tú najväčšiu radosť: znovu zjednotenie s našimi blízkymi, a s našim Stvoriteľom. Nech ste všetci spečatení na dobrý rok. G’mar Chatima Tova!